Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost DEVELOP MOST s.r.o., IČ: 28715519. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan Jan Kodet. Kontaktními údaji pověřence jsou: ID datové schránky: gt5jxq3 adresa sídla: Zd.Fibicha 2825, 434 01 Most telefonní číslo: +420 730 546 663 e-mail: poverenec@mulouny.cz

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

 

 

  1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Město Louny, sídlem Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, IČ: 00265209 a Městská policie Louny, sídlem Osvoboditelů 512 (dále jen „Správce“).

 

Město Louny je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky a § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a prostřednictvím svého orgánu, kterým je obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zpracovává osobní údaje při níže uvedených agendách, a to při činnosti obecní policie zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo jiný zákon.

 

Správce považuje právo na ochranu osobních údajů za základní nástroj ochrany soukromí, jako základního lidského právo, a to ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy.

 

Prostřednictvím tohoto prohlášení poskytuje Správce podle čl. 13 GDPR subjektům osobních údajů (dále jen „Subjekt“) informace o zpracování osobních údajů. V tomto prohlášení se tak například dozvíte:

 

›        Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,

›        Pro jaké účely jsou vaše osobní údaje využívány,

›        Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,

›        Jak dlouho budeme s informacemi nakládat,

›        Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),

›        Jaká práva máte jako subjekt osobních údajů.

 

Kontaktní údaje na Správce:

-          adresa:                                     Osvoboditelů 512, 440 01 Louny

-          telefon:                                    415 654 084

 

 

  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje na Pověřence:

Mgr. Martina Landová

-          telefon:                                    608 168 222

-          e-mail:                                      poverenec@mulouny.cz

-          ID datové schránky:                gt5jxq3

 

 

  1. Účel zpracování a jeho právní základ, příjemci osobních údajů

a) kategorie subjektů osobních údajů: občan

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Příprava podkladů pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

§ 2 odst. 1, § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zahájení a řádné ukončení řízení o poskytnutí informace

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo jako orgán veřejné moci

Tajemník města, správní orgán II. stupně (krajský úřad), soudní orgány

Provádění spisové služby

§ 2 písm. l), § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě à zajištění správy dokumentů pocházejících z činnosti Správce

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Zaměstnanec pověřený správou dokumentů

Obecní kamerový systém

Zajištění veřejného pořádku, ochrana majetku, zdraví a bezpečnosti v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo jako orgán veřejné moci

Ředitel městské policie, soudní orgány, Policie ČR a jiné bezpečnostní sbory, orgán veřejné moci v rámci zákonem svěřené působnosti

Úkoly obecní policie při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (např. řešení a evidenci přestupků, porušení právních předpisů, řešení oznámení občanů)

Plnění úkolů obecní policie v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii dle § 11, 11a a 12

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo jako orgán veřejné moci

Ředitel městské policie, pověřený zaměstnanec obecní policie, soudní orgány, Policie ČR a jiné bezpečnostní sbory, orgán veřejné moci v rámci zákonem svěřené působnosti (přestupková komise).

 

Agenda stížností, žádostí a podnětů občanů

Reakce a vyřizování záležitostí občanů – žádosti, podněty, stížnosti a oznámení.

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo jako orgán veřejné moci

Ředitel městské policie, pověřený zaměstnanec obecní policie, orgány města v rámci zákonem svěřené působnosti, jiné orgány veřejné moci v rámci zákonem svěřené působnosti

Zpracování materiálů pro orgány města (rada, zastupitelstvo)

Příprava podkladů pro jednání orgánů obce

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Ředitel městské policie, pověřený zaměstnanec, pověřená úřední osoba – členové orgánů obce

Evidence psů

Vedení evidence psů v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii – § 11a odst. 1 písm. c) bod 1.

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Pověřený zaměstnanec obecní policie

 

 

b) kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci Správce nebo osoby vykonávající veřejnou funkci

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Personální agenda – vedení osobních spisů, administrativně-právní agenda spojená s pracovněprávní oblastí

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 312),

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (např. § 10)

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování proúčely oprávněných zájmů

Pověřená osoba pro personalista, vedoucí zaměstnanci, Inspekce práce, Úřad práce, Soudy, Policie ČR, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovna

Platová agenda – zpracování mzdové a platové agendy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu,

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění,

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

Nařízení vlády č. 595/2006, č. 567/2006, č. 341/2017, č. 399/2017

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr),

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Zaměstnanci zpracovávající personální agendu, Finanční úřad, OSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, úřad práce, Policie ČR, soudy, exekutoři, inspekce práce, penzijní fondy, peněžní ústavy

Penzijní pojištění zaměstnanců

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění,

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování proúčely oprávněných zájmů

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti

Penzijní fondy, pověření zaměstnanci

Provoz internetových stránek městské policie

Informování občanů o dění v obci, uveřejnění kontaktů na zaměstnance obecní městské policie pro zajištění kontaktu s občany

Článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo jako orgán veřejné moci

 

Návštěvníci internetových stránek

 

 

c) kategorie subjektů osobních údajů: dodavatelé služeb nebo zboží

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Evidence smluv a smluvních dodavatelů

Komunikace s dodavateli, kontrola plnění a dodržování smluvních závazků, plnění zákonných povinností – např. archivace účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, uchování smluv pro kontrolu hospodaření ze strany orgánů veřejné moci, uveřejnění smluv v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Oprávnění zaměstnanci Správce, orgány veřejné moci v rámci kontrolní a dozorové činnosti

Zveřejňování smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smlouva o registru smluv (o registru smluv) - § 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Smluvní strany, kontrolní orgány, pověřená úřední osoba, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, orgány obce rozhodující o schválení smlouvy, Krajský úřad

Příprava podkladů pro realizaci výběrových řízení veřejných zakázek

Plnění zákonných povinností dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, orgány města rozhodující o výběru dodavatele, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

 

 

  1. Další příjemci osobních údajů – zpracovatelé

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. K osobním údajům mohou mít však přístup i další osoby, a to pouze pro zajištění výše popsaných účelů. Mimo správce a uvedených příjemců, mohou mít přístup také další osoby, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu městské policie. Jedná se např. pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo o externího správce IT, který může v rámci výkonu svých servisních zásahů zacházet s osobními údaji.

 

 

  1. Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uvedenou ve spisovém a skartačním řádu obce, vydaného v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

Spisový a skartační řád – je dostupný v tištěné podobě na adrese Osvoboditelů 512, 440 01 Louny.

 

 

  1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

-          právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);

-          v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;

-          právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);

-          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

-          právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR

-          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

-          právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

-          Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

  1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je převážně zákonným požadavkem, a to jedná-li se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo nezbytným zpracováním při výkonu činností ve veřejném zájmu nebo při výkonu působnosti orgánu veřejné moci, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDOR. Smluvním požadavkem pro zpracování osobních údajů je tomu v případě, kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b). Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek nedodržování uvedených právních předpisů nebo ztížení dodržování smluvního závazku.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

 

 

  1. Dozorový orgán

V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

 

 

 

 

V Lounech dne 05.02.2020