Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Pravidla základní hygieny po záplavách

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

Informaci o základních pravidlech hygieny po záplavách najdete na konci této stránky.

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

  

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: MYJTE SI PEČLIVĚ A ČASTO RUCE!!!

Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale samozřejmě i po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Po styku se znečištěným materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!!!

Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou obuv!!!

 

PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN!!!

Nekonzumujte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu. Tyto lahve a konzervy je však nutno před použitím umýt v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchnout pitnou vodou. Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr!

Ostatní zaplavené potraviny zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Zlikvidujte chlazené potraviny, jestliže potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a mražené potraviny, pokud rozmrzly.

Zlikvidujte všechny potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potraviny neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné!

Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břiše, průjem, zvracení, zvýšená teplota, vyrážka) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

  

PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT A DEZINFIKOVAT!!!

 • Větrejte objekt průvanem.
 • Odborně nechte zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních prací.
 • Zprovozněte inženýrské sítě: elektřinu, plyn, telefon, vodu a před zapojením nechte provést kontrolu odborníky.
 • Odstraňte všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení.
 • Vysoušejte zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu.
 • Z místnosti vyneste veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupujte od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používejte osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot.
 • Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikujte, dopravní prostředky nechte asanovat v servisu.
 • Zabezpečte odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci.
 • V okolí objektů zajistěte trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů) a nezapomeňte také na kontrolu komínů.
 • Je nutno zlikvidovat všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo) a folie z plastů.
 • U elektrických a strojních zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry.
 • Výrobky, které jsou nasákavé a odolávají působení dezinfekčních a čisticích prostředků, se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky – Savo, Chloramin T v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 º C po dobu 60 min., myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.).

 

 

Pravidla při likvidaci plísní v budovách a bytech

 • Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky.
 • Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup – postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.
 • Mechanicky odstraňte po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volte nejvhodnější způsob – škrábání, otlučení na omítku).
 • Plíseň nikdy neodstraňujte za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používejte ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.
 • Odstraňte primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.
 • Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.
 • Zajistěte vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání) a neprovádějte jiné práce, dokud stěny nezaschnou.

  

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM!!!

Postup při sanaci zatopených studní:

 • Provádějte očistu a dezinfekci studní za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.
 • Mechanicky očistěte vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravte poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřete studnu a úplně vyčerpejte vodu.
 • Zjistěte, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem nebo tlakovou vodou) očistěte vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchněte čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpejte.
 • Omyjte vnitřní stěny studny 0,05% roztokem chlornanu sodného (pokud používáte např. přípravek Savo Originál, získáte tento roztok nadávkováním 100 ml Sava Originál do 10 litrů vody, tj. 2½ plného uzávěru).
 • Opláchněte stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpejte.
 • Odstraňte stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměňte za nový, případně za starý, důkladně propraný.
 • Nechte studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujte v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Proveďte konečnou dezinfekci vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku. K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. V případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg aktivního chloru na litr vody (např. u přípravku Savo Originál to znamená dávku 100 ml Sava na 1 m³ vody, tj. 2½ plného uzávěru). Přípravek nalijte opatrně do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodou také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu.
 • Teprve po provedené dezinfekci a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.
 • U vrtaných studní se doporučuje, aby vyčerpání a dezinfekci provedla odborná firma.
 • Do doby, než lze vodou použít jako pitnou, je nutné k pití, výplachu úst či vaření pokrmů používat výhradně vodu balenou. Vodu lze použít jako užitkovou, např. k mytí či splachování WC.

 

DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP

Provádět dezinfekci obsahu žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení (1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy); k dezinfekci odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalejte odpad např. neředěným přípravkem Savo Originál.

 

NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO!!!

Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava originál (připravíte nalitím 1 litru Sava originál do 9 litrů vody).

Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do Sava Originál (1 litr Sava Originál nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.

POZOR! Chloramin T a Savo mají bělící účinky!

Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte a nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90°C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky.

POZOR! Savo originál, jiné přípravky obsahující chlornan sodný, Chloramin T nikdy nepoužívejte s jinými přípravky obsahující kyseliny, muže dojít k uvolnění toxického plynu chloru!!

 

PÉČE O POKOŽKU OSOB PO SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Po skončení úklidových prací vždy ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce nechte zaschnout, neoplachujte, a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem. Postupujte vždy podle doporučení a návodu výrobce!

Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem. V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty.

 

RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění mohou být osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. bacilární úplavice, žloutenka typu A) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat, v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

 

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zaplaveném prostředí.

Hlavní hygienik České republiky                                              ministr zdravotnictví České republiky

Další informace – Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Hlavní hygienik ČR: tel.: 224 972 433, e-mail: nh@mzcr.cz