Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost The most consult, s.r.o., IČ: 08290903. Osoby určené pro jednání za pověřence jsou pan Ing. Jan Kodet a paní Ing. Veronika Součková. Kontaktními údaji pověřenců jsou: ID datové schránky: 8gt8bsg adresa sídla: Zdeňka Štěpánka 2953/14, 434 01 Most telefonní číslo: +420 777 735 604, + 420 774 661 055 e-mail: gdpr@e-konzultace.cz

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

 

 

Vážení občané,

 

Město Louny, jako správce osobních údajů, považuje právo na ochranu osobních údajů za důležitý nástroj ochrany soukromí, a to ve smyslu článku 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Správce si je plně vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zacházení s osobními údaji postupuje vždy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Prostřednictvím tohoto prohlášení vám, jako subjektům osobních údajů, poskytujeme informace podle článku 13 GDPR o zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou nezbytné zejména pro uplatňování vašich práv, plynoucích z předpisů na ochranu osobních údajů.

 

Snažíme se o náležitou přehlednost a srozumitelnost dokumentu. Pokud se však stane, že některé užívané výrazy jsou pro vás neznámé, nebo nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech. Rádi vám podrobnosti vysvětlíme.

 

V tomto prohlášení se dozvíte zejména:

 • Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,

 • Pro jaké účely jsou vaše osobní údaje využívány,

 • Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,

 • Po jak dlouhou dobu budeme s informacemi nakládat,

 • Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),

 • Jaká máte práva jako subjekt osobních údajů.

 

 1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Město Louny, sídlem Mírové nám. 35, 440 01 Louny, IČ: 00265209, (dále jen „Správce“).

 

Správce osobních údajů je zároveň tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s osobními údaji, které mu byly svěřeny.

 

 

Správce je územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky a § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Správce podle ustanovení § 2 zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Posláním správce a stěžejním účelem zpracovatelských procesů osobních údajů je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností správce vykonává státní správu jako obec s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem.

 

Kontaktní údaje na Správce:

 • adresa: Mírové nám. 35, 440 01 Louny

 • telefon: +420 415 621 111

 • e-mail: podatelna@mulouny.cz

 • ID datové schránky: gc9bxmk

 

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává společnost The most consult, s.r.o, sídlemZdeňka Štěpánka 2953/14, 434 01 Most, IČ: 08290903.

 

Kontaktní údaje na Pověřence:

 • telefon: + 420 777 735 604, + 420 774 661 055

 • ID datové schránky: 8gt8bsg

 • e-mail: gdpr@e-konzultace.cz

 

(dále jen „Pověřenec“).

 

 

 1. Pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají?

Každé zpracování osobních údajů musí mít svůj důvod. GDPR v této souvislosti hovoří o tzv. účelu zpracování. Zjednodušeně lze říci, že Správce zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 • realizace a plnění oprávnění nebo povinností orgánu veřejné moci v přenesené nebo samostatné působnosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy;

 • plnění závazkových vztahů (smluv) a s tím spojené agendy vč. přípravy smluv např. s dodavateli, odběrateli, nájemníky apod.;

 • plnění a organizace pracovněprávního vztahu se zaměstnanci Správce;

 • plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (příkladem může být použití nezbytných kontaktních údajů občana, a to při komunikaci s ním, v rámci řešení jeho podnětu, stížnosti, žádosti).

 

Pro lepší přehlednost Správce vypracoval přehledovou tabulku, ve které jsou uvedeny detailnější informace, týkající se zpracovatelských procesů. V tabulce naleznete popis jednotlivé zpracovatelské agendy, při níž dochází k zacházení s osobními údaji, účel zpracování, jeho právní základ, a kdo je příjemcem osobních údajů.

 

a) kategorie subjektů osobních údajů: občan

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Stavební úřad (řízení dle stavebního zákona a předpisů souvisejících) vč. agend speciálních stavebních úřadů dle zvláštních předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon – § 13 odst. 1 písm. d),

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, vedlejší účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Vyvlastňovací úřad

Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění – vedení řízení podle zákona o vyvlastnění

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolu ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Žadatel, účastník řízení, vedlejší účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 27 a násl.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Sociálně-právní ochrana dětí

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí – např. § 4, § 10, § 11, § 13, § 14, § 19 a násl., § 47b

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Krajský úřad, MPSV, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, veřejný ochránce práv, soudní orgány, Policie ČR, státní zastupitelství

Agenda terénní sociální práce

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Krajský úřad, MPSV, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Agenda zvláštního příjemce důchodu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, odvolací správní orgán, účastník řízení OSSZ a ČSSZ Praha

Agenda výchovných opatření v SPOD, přestupků na úseku SPOD a zdravotnictví

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, odvolací orgán, účastník řízení

Parkovací průkazy

Zákon č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 182/1991 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, odvolací orgán, účastník řízení

Veřejné opatrovnictví, opatrovnictví v sociálně právní ochraně dětí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 149b

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízením soudním,

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Soudní orgány, Krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Výdej receptů a žádanek

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Vyhláška č. 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů - § 3

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Žadatel, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost

Evidence obyvatel

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel – např. § 2, § 5 a násl.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Žadatel o výpis, Krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, další osoby oprávněné k nahlížení do evidence podle zákona č. 133/2000 Sb. – soudní orgány, Policie ČR,

Jednání zastupitelstva

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 84, § 85

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Člen zastupitelstva, přítomní občané na zasedání zastupitelstva, zaměstnanci obecního úřadu dle přidělených oprávnění (při přípravě podkladů jednání zastupitelstva)

Jednání rady

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 101, § 102

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

 

Člen rady, člen zastupitelstva (pokud si vyžádá informace v souladu platnými právními předpisy), zaměstnanci obecního úřadu dle přidělených oprávnění (při přípravě podkladů jednání rady)

Zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 95, § 96, § 101, jednací řád zastupitelstva a rady

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Člen zastupitelstva, člen rady města, zaměstnanci obecního úřadu dle přidělených oprávnění, občané (anonymizovaná verze zveřejněného zápisu na www stránkách), občan obce, občané, kteří si v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádali o poskytnutí informace - zpřístupnění dokumentů (v zákonném rozsahu)

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Orgány veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, občané, kteří si v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádali o poskytnutí informace, a to v zákonném rozsahu

Komunikace s občany při řešení jejich žádostí, stížností, podnětů, a v rámci správního řízení

Zajištění nezbytné komunikace při vyřizování občanských záležitostí, dodržení zásady rychlosti a hospodárnosti, naplnění principu veřejné správy jako služby občanům (princip dobré správy)

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování pro oprávněné zájmy správce – pouze v rozsahu kontaktních údaj jako telefonní číslo nebo e-mail. Zpracování probíhá po nezbytně nutnou dobu vzhledem k vyřízení záležitosti občana.

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Rozpočet, závěrečný účet, rozbory hospodaření

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - § 4, § 11 až § 20

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 38, § 42

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Kontrolní orgány (Krajský úřad, auditor), odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, v anonymizované podobě rozpočtové dokumenty zpřístupněny veřejnosti (viz § 16 zákona o obcích)

Evidence a vymáhání pohledávek vzniklých z výkonu samosprávné působnosti

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 38

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) oprávněné zájmy správce – při vymáhání pohledávek plynoucích ze samostatné působnosti (soukromoprávní pohledávky – např. ze smlouvy o pronájmu majetku obce)

 

Finanční úřad, soudní orgány, exekutor, insolvenční správce, bankovní instituce, OSSZ, právní zástupce, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru

Evidence a výdej příkazových bloků

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Zaměstnanci obecního úřadu dle přidělených oprávnění (odbory příslušné pro řízení o přestupku a pro evidenci pokutových bloků), Městská policie, odvolací správní orgán

Agenda školství (personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací, školské rady, zápisy k vzdělávání)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 2 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 3, § 12 odst. 5 a násl.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti,

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

 

Orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru školství, Česká školní inspekce,

Živnostenské podnikání – evidence podnikatelů (živnostenský rejstřík), a evidence zemědělských podnikatelů

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon - § 60

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech - § 2

Zákon č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství - § 2f

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

MPO, MZe, Krajský živnostenský úřad, účastník řízení, orgány veřejné moci s oprávněním přistupovat do živnostenského rejstříku – např. Policie ČR, soudní orgány, Celní úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Kontrolní činnost

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, jednotlivé speciální zákony pro výkon kontrolní činnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti,

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

 

Krajský úřad, účastník řízení, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, interní auditor, nadřízený správní orgán (odvolací správní orgán)

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - § 10, § 118

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Agenda sociálního kurátora

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 5 odst. 3

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Územně plánovací činnost

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon - § 13 odst. 1 písm. d), § 21, § 22, § 25 až 30

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti,

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, vedlejší účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací orgán), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - § 8a, zajištění výstupů z informačních systémů veřejné správy

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Žadatel o vydání výstupu, pověřená úřední osoba

Agenda místních poplatků

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 1

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, orgány obce při výkonu kontroly hospodaření obce

Rybářství, vydávání rybářských lístků

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Matriční úřad

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 2, § 6, § 14, § 20, § 21

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Agenda státního občanství

Zákon č. 301/2000 Sb., o státním občanství – např. § 21, § 28

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 43

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dítěte, zvláštní matriky

Občanské obřady

Zákon č. 301/2000 Sb., o matikách, jménu a příjmení - § 9, § 11

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 149a

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, oddávající

Volební agenda– registrační úřad, volební orgán

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky – např. § 6, § 6a,

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

Prováděcí právní předpisy k volebním zákonům

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Členové OVK – plnění povinností dle volebních zákonů, kontrolní orgán (krajské úřady, Státní volební komise), žadatel, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

 

Evidence nalezených a ztracených věcí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 1051 a násl.

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Spisová služba a archivnictví

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - § 3 odst. 1 písm. f)

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgán vykonávající kontrolu v oblasti archivnictví a spisové službě

Vyvěšování dokumentů na úřední desku

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, veřejnost

Hospodaření obce

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 38

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, veřejnost, rada obce, zastupitelstvo obce a jeho orgány, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, občané, kteří v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádali o poskytnutí informace - zpřístupnění dokumentů (v zákonném rozsahu)

Agenda užívání veřejného prostranství a zeleně

OZV obce, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, rada obce, zastupitelstvo obce

Agenda veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 4 odst. 1 písm. d), § 33 a násl.)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgán rozhodující o výběru dodavatele, orgány veřejné moci vykonávající dozorovou činnost - ÚOHS

Správa místních a účelových komunikací

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 40 odst. 5

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru,

Hřbitovní agenda

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví - § 16

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, Krajský úřad

Vymáhání pohledávek, daní a poplatků

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů

 

Krajský úřad, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, účastník daňového řízení, plátce mzdy

Přestupková agenda

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, odvolací správní orgán, účastník řízení

Agenda veřejnoprávních smluv

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 63

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Smluvní strana,pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, orgány obce rozhodující o schválení smlouvy

Evidence stížností a petic a kontrola jejich vyřizování

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 85//1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, interní auditor, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, petiční výbor

Komunikace s občany při vyřizování jejich občanských záležitostí nebo v rámci řízeních konaných obcí

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Vodoprávní úřad, povodňový orgán

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon - §77, § 104,

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Účastník řízení, vedlejší účastník, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, odvolací správní orgán

Orgán ochrany přírody, agenda rostlinolékařské péče, ochrana ovzduší

Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny - § 75,

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - § 27

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - § 70

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Účastník řízení, vedlejší účastník, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, odvolací správní orgán, soudní orgány, dotčené správní orgány

Agenda myslivosti

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti - § 57

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Účastník řízení, vedlejší účastník, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, odvolací správní orgán, soudní orgány, dotčené správní orgány

Veřejné sbírky

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Uzavírání smluvních vztahů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů

 

Smluvní strany, orgány obce rozhodující o schválení smlouvy, kontrolní orgány, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, Krajský úřad

DDP – daně, dávky, poplatky

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

340/2013 Sb., zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Krajský úřad, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nabyvatel

Fond oprav - zápůjčky

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2390 a násl.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) nezbytné zpracování pro plnění smluvního závazku

 

Smluvní strany, kontrolní orgány, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, orgány obce rozhodující o schválení smlouvy

Agenda účetnictví, pokladna, komunikace s bankami

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Podatelna

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru

Krizové řízení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, Krajský úřad,

Zveřejňování smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smlouva o registru smluv (o registru smluv) - § 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Smluvní strany, kontrolní orgány, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, orgány obce rozhodující o schválení smlouvy, Krajský úřad,

Zpracování veřejných zakázek a poskytování dotací z rozpočtu města

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - § 4 odst. 1 písm. d)

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, Krajský úřad, dodavatel, resp. žadatel o dotaci , členové komisí rady města, členové rady města, členové zastupitelstva města a jeho orgánů

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí, žadatel, v anonymizované verzi zveřejněno na www stránkách popřípadě úřední desce

Poskytování právního poradenství

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 89/2012, občanský zákon

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru

Zařazování a vyřazování majetku

Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku

Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti,

Věcná břemena

Zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích

Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zákon č. 89/2012, občanský zákon

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

orgány obce rozhodující o věcných břemenech, kontrolní orgány, odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nabyvatel

Péče o opuštěná, toulavá či týraná zvířata

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 19 odst. 2

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, odvolací správní orgán, účastník řízení

Silniční správní úřad

Zákon č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, vedlejší účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - § 71

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti,

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou službou v přepravě

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Rozhodování o oprávnění k provozování stanice měření emisí

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Žadatel, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, rozhodující orgán

Agenda památkové péče, agenda válečných hrobů, obnova kulturních památek

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - § 30

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, vedlejší účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací orgán), orgán veřejné moci vykonávající kontrolní činnost, pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Odškodnění křivd

Nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, žadatel, odvolací správní orgán

Lesní hospodářství a zemědělský půdní fond

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - § 47

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu - § 13

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti

Agenda VHP

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (§ 97 a násl.)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Pověřená úřední osoba, vedoucí odboru,

MIOS (městský informační orientační systém)

Zákon č. 365/2000 Sb.

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba

ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Pověřená úřední osoba

Registr silničních vozidel

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány oprávněné k nahlížení do registru dle zvláštních zákonů – např. Policie ČR, soudní orgány

Registr řidičů

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány oprávněné k nahlížení do registru dle zvláštních zákonů – např. Policie ČR, soudní orgány

Zkušební komisař

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Žadatel, účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru

Cestovní doklady

Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány oprávněné k nahlížení do registru dle zvláštních zákonů – např. Policie ČR, soudní orgány

Občanské průkazy

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. e) nezbytné zpracování při výkonu veřejné moci

Žadatel, účastník řízení, správní orgán II. stupně (odvolací), pověřená úřední osoba, vedoucí odboru, orgány oprávněné k nahlížení do registru dle zvláštních zákonů – např. Policie ČR, soudní orgány

 

 

b) kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanec Správce

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Personální agenda – vedení osobních spisů, administrativně-právní agenda spojená s pracovněprávní oblastí

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 103 odst. 2, § 105 odst. 2, § 312 apod.),

- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 10)

- zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (§ 65, § 92 až § 100),

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (§ 1 odst. 2, § 16, § 73),

- zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

- zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů

Vedoucí odboru, odpovědný zaměstnanec, tajemník, oprávnění zaměstnanci – tj. vedoucí zaměstnanci, kteří jsou bezprostředně nadřízeni, Inspekce práce, Úřad práce, Soudy, Policie ČR, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovna

Platová agenda – zpracování mzdové a platové agendy

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr nebo z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu,

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění,

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., č. 567/2006 Sb., č. 341/2017 Sb., č. 222/2010 Sb.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr),

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

 

Odpovědný zaměstnanec, příjemce platu, Finanční úřad, OSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, úřad práce, Policie ČR, soudy, exekutoři, inspektorát práce, krajský úřad, penzijní fondy, peněžní ústavy

Penzijní pojištění zaměstnanců

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění,

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti

Penzijní fondy, odpovědný zaměstnanec

Evidence životopisů uchazečů o zaměstnání

Konání výběrového řízení pro vypsanou pracovní pozici

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy (pracovní smlouvy/ dohody konané mimo pracovní poměr)

Komise pro výběr zaměstnance, odpovědný zaměstnanec, tajemník

Agenda BOZP

Plnění zákonné povinnosti podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 

Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Vedoucí odboru, odpovědný zaměstnanec, tajemník, zdravotní pojišťovna

 

 

c) kategorie subjektů osobních údajů: dodavatelé služeb nebo zboží

 

AGENDA

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘÍJEMCE

 

Evidence smluv a smluvních dodavatelů

Tvorba a příprava smluv, komunikace s dodavateli nebo odběrateli, kontrola plnění a dodržování smluvních závazků, plnění zákonných povinností – např. archivace účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, uchování smluv pro kontrolu hospodaření ze strany orgánů veřejné moci, uveřejnění smluv v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti Čl. 6 odst. 1 písm. c) plnění právní povinnosti

Odpovědný zaměstnanec, vedoucí odboru, tajemník, orgány veřejné moci v rámci kontrolní a dozorové činnosti

 

 

 1. Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také

dalšími příjemci, a to v souvislosti se zajištěním vnitřního organizačního chodu Správce – např. správce IT nebo poskytovatelé softwarového vybavení mohou v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do lokálních databází uložených v programech na PC stanicích Správce.

 

Osobní údaje mohou být také předávány následujícím příjemcům:

 • Provozovatelům poštovních a kurýrních služeb,

 • Provozovatelům veřejných registrů a informačních portálů,

 • Osobám poskytujícím odborné a konzultační služby (např. soudní znalci, daňoví poradci),

 • Subjektům zajišťujícím tisk, archivaci, skartaci a distribuci dokumentů,

 • Příspěvkovým organizacím (např. základní a mateřské školy při součinnosti s odborem školství)

 • Veřejnosti, a to za účelem zajištění otevřenosti a transparentnosti (např. informace poskytované na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, při zveřejňování dokumentů v tzv. registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva apod.)

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 

 1. Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uvedenou ve spisovém a skartačním řádu Správce, vydaného v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

Spisový a skartační řád – je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách správce, nebo v tištěné podobě na adrese sídla Správce.

 

 

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

 • právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);

 • právo odvolání souhlasu v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR;

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);

 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

 • právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR

 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím podání, které doručíte

 • osobně na adrese podatelny Správce – Městský úřad Louny,Mírové náměstí 35, 440 01 Louny;

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Louny,Mírové náměstí 35, 440 01 Louny;

 • prostřednictvím elektronické podatelny Správce na adrese podatelna@mulouny.cz nebo elektronické adresy pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@e-konzultace.cz (Upozorňujeme, že s ohledem na ztíženou jednoznačnou identifikaci, poskytujeme prostřednictvím e-mailové komunikace základní a obecné informace. Toto se netýká držitelů zaručeného nebo uznávaného elektronického podpisu.);

 • prostřednictvím datové zprávy zaslané na ID datové schránky Správce: gc9bxmk nebo ID datové schránky Pověřence: 8gt8bsg.

 

 1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je převážně zákonným požadavkem, jedná-li se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo smluvním požadavkem, a to v případě, kdy ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b). Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek nedodržování uvedených právních předpisů nebo ztížení realizace smluvního vztahu.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

 

 

 1. Dozorový orgán

V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

 

 

 

Pokud se domníváte, že se svěřenými osobními údaji zacházíme v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit se svou stížností, a to na výše uvedených kontaktech Správce osobních údajů nebo se můžete také obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V Lounech dne 13.05.2021