Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Městská policie Louny

Městská policie Louny byla zřízena v roce 1992 OZV města Louny č. 1/1992 "O městské policii" schválenou UZM č.18/92 dne 30.01.1992.

    Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.
    Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
 
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
 
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
 
 
Působnost MP Louny je po celém katastrálním území města Louny, včetně obcí Brloh a Nečichy.
 
Katastr města Louny má městská policie rozdělen do 8 tzv, regionů.
Region č.1 – centrum ohraničené Suzdal.nám., ulicemi Pod Šancemi až k ulici Osvoboditelů, Kom.nám.
Region č.2 – oblast od ulice Osvoboditelů, Poděbradova, E.Filly, Jungmannova, autobus.nádr., Hrnčířská, Osvoboditelů
Region č.3 – jižní část města - navazuje na reg.č.2 od kolejí (LN střed-LN předměstí) směrem do ulice Pionýrů, Rakovnická až k ulici Jimlínská
Region č.4 – jižní část města - navazuje na reg.3 – oblast od ulice Rakovnická, K Horizontu, Rybalkova, V.Majera, 28.října, Jiráskova
Region č.5 – severní část města - navazuje na reg.č.1 a 4 – oblast od Kom.nám., ulice Pod Cukrovarem, Říční, Jablonského, 28.října, Hrnčířská
Region č.6 – východní část města - navazuje na reg.č.5 a 4 – oblast od ulice Říční a Jablonského, ulice Husova k hotelu Oharka, kolonka, ulice Č.Zemana, 28.října ke 3.ZŠ
Region č.7 – západní část města - navazuje na reg.č.1,2 a 3 – oblast od Suzdal.nám., Žižkova, K Velodromu, park TGM,Parašutistů, Mělecká, Postoloprtská, Zeměšská, Přemyslovců, Březinova, 159-J.Želivského, Maroldova
Region č.8 – jihovýchodní část města – Zahradní město od ulice 28.října a V.Majera
 
V Lounech působí mimo městské policie i policie České republiky, která má v našem městě své obvodní oddělení. Byť oboje složky vzájemně spolupracují, jsou jejich pravomoce rozdílné. Proto mohou nastat případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně a zejména věcně příslušná policejní složka. Na naše strážníky se však můžete obrátit kdykoliv, bez nutnosti znalosti jejich zákonné kompetence.

 

X